โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

เจ้าหนี้ ข้อกำหนดสิทธิการรับช่วงของเจ้าหนี้และลูกหนี้ทางกฎหมาย

เจ้าหนี้ คำจำกัดความสิทธิในการรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้หมายถึง สิทธิที่มีสาระสำคัญที่เจ้าหนี้พึงมี เพื่อรักษาสิทธิของเจ้าหนี้และใช้ชื่อของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิของลูกหนี้ต่อคู่สัญญา เมื่อลูกหนี้ประมาทในการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ของตนหรือสิทธิบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าหนี้ได้รับอันตราย และสิทธิของเจ้าหนี้ได้รับรู้แล้ว เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิของเจ้าหนี้ที่ถูกละเลยของลูกหนี้ ในนามของตนตามสิทธิของเจ้าหนี้ในการรับช่วงสิทธิ

คุณสมบัติสิทธิในการรับช่วงของเจ้าหนี้เป็นสิทธิใต้บังคับบัญชาของสิทธิของเจ้าหนี้ สิทธิช่วงรับช่วงของเจ้าหนี้เป็นสิทธิที่เจ้าหนี้ใช้แทนลูกหนี้ในนามของตนเอง วัตถุประสงค์ของการรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ เพื่อรักษาสิทธิของเจ้าหนี้ ลักษณะของสิทธิการรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้เป็นสิทธิในการจัดการ ข้อกำหนดในการใช้สิทธิช่วงอายุ เมื่อสิทธิของเจ้าหนี้หมดลงให้ใช้สิทธิช่วงอายุของเจ้าหนี้ได้ดังนี้

เจ้าหนี้

สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้นั้นชอบด้วยกฎหมาย ลูกหนี้หย่อนในการใช้สิทธิเรียกร้องและสิทธิรองที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง เพราะมีอิทธิพลต่อสิทธิของเจ้าหนี้ในการบรรลุนิติภาวะ สิทธิของลูกหนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสิทธิของลูกหนี้เอง มาตรการเฉพาะในการใช้สิทธิช่วงรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ที่สิทธิเรียกร้องยังไม่สิ้นอายุ

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้ต้องมีเงื่อนไขที่จำเป็นในการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการรับช่วงสิทธิกล่าวคือ สิทธิของลูกหนี้ที่มีต่อคู่สัญญา หรือการมีอยู่ของอายุความของสิทธิที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิของเจ้าหนี้กำลังจะหมดอายุ หรือไม่สามารถยื่นคำร้องล้มละลายได้ทันท่วงที สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเรียกร้องของเจ้าหนี้

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเจ้าหนี้ สามารถใช้สิทธิรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ได้ วิธีการเฉพาะมีดังนี้ ในนามของลูกหนี้ การรับช่วงสิทธิขอให้คู่สัญญาของลูกหนี้ดำเนินการกับลูกหนี้ ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปในการใช้สิทธิช่วงรับช่วง ถ้าคู่สัญญาอยู่ในกระบวนพิจารณาล้มละลาย เจ้าหนี้สามารถประกาศสิทธิของเจ้าหนี้ต่อผู้บริหารล้มละลายแทนลูกหนี้ได้ ให้รวมสิทธิของเจ้าหนี้ในขอบเขตของการชำระบัญชีทรัพย์สินที่ล้มละลาย

โดยหวังว่าจะได้รับสิทธิของเจ้าหนี้ในการชำระบัญชีล้มละลาย พฤติกรรมที่จำเป็นอื่นๆ หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข คุณสามารถขอยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ 2 วิธีหลังอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรับช่วงสิทธิเจ้าหนี้แบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ ซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิเรียกร้องของตนเอง ซึ่งเป็นข้อบังคับตามเงื่อนไขจริง และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้

สิทธิของเจ้าหนี้ในการเพิกถอน คำจำกัดความสิทธิในการเพิกถอนของเจ้าหนี้หมายถึง พฤติกรรมที่เจ้าหนี้พึงมีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของเจ้าหนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินที่มีอยู่ของลูกหนี้ เป็นความสามารถในการชำระหนี้โดยให้เปล่าหรือในราคาต่ำ สละสิทธิของเจ้าหนี้หรือค้ำประกัน สิทธิของเจ้าหนี้และขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้โดยประสงค์ร้ายขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิ

มีการกำหนดสิทธิในการเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเปล่าประโยชน์ วัตถุประสงค์ของการเพิกถอนสิทธิของเจ้าหนี้คือ เพื่อรักษาทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้ มีการปฏิเสธการลดหย่อนทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้อย่างไม่เหมาะสม มีการคืนส่วนที่แยกจากทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้ให้เป็นทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้

เมื่อลูกหนี้ดำเนินการทางแพ่งที่ลดทรัพย์สินของตน หรือสละสิทธิของเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดและทำให้สิทธิของเจ้าหนี้เสียหาย เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธินี้ได้ตามกฎหมาย และขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมทางแพ่ง เพื่อฟื้นฟูการจำหน่ายของ ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ มูลฐานอันเป็นสาระสำคัญเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข้อกำหนดและพฤติการณ์ของการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ ในการเพิกถอนการจำหน่ายของลูกหนี้โดยให้เปล่า ข้อกำหนดให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิปล่อยจำหน่ายของลูกหนี้โดยให้เปล่าคือ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีสิทธิของเจ้าหนี้และหนี้ที่สัมพันธ์กัน ลูกหนี้ได้ประพฤติปฏิบัติในทางบวกในการจำหน่ายทรัพย์สินหรือละทิ้งทรัพย์สิน สิทธิของเจ้าหนี้หรือสละหลักประกันของเจ้าหนี้

พฤติกรรมของลูกหนี้จะต้องเป็นอันตรายต่อสิทธิของเจ้าหนี้ มีการจำหน่ายโดยไม่จำเป็น พฤติการณ์ที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินเสียหาย และสิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้โดยเปล่าประโยชน์ ได้แก่ สละสิทธิ์ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้สละสิทธิ์ของเจ้าหนี้ต่อคู่สัญญาในฐานะเจ้าหนี้ ครบกำหนดหรือเกินควรสามารถใช้สิทธิในการขายได้

การสละการค้ำประกันสิทธิของเจ้าหนี้ ให้ลูกหนี้สละหนี้ที่ลูกหนี้คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกเป็นหนี้เป็นหนี้อยู่แก่ตน เพื่อให้สิทธิของเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ได้รับจะสูญเสียหลักประกันทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิของเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเพิกถอนได้ ทรัพย์สินถูกโอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนให้ผู้อื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการเรียกร้องของเจ้าหนี้และอาจใช้สิทธิในการยกเลิก การขยายระยะเวลาดำเนินการตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดโดยประสงค์ร้าย สิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่มีต่อคู่สัญญาสิ้นสุดลง การขยายระยะเวลาดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้ก็เป็นภัยคุกคามต่อสิทธิของเจ้าหนี้และสิทธิ สามารถใช้สิทธิยกเลิกได้

ข้อกำหนดและพฤติการณ์ที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายราคาต่ำของลูกหนี้ ข้อกำหนดให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินราคาต่ำของลูกหนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีสิทธิของเจ้าหนี้และความสัมพันธ์ในหนี้ ลูกหนี้ได้กระทำการโดยชัดแจ้งไม่สมเหตุผลและไร้เหตุผล พฤติกรรมก้าวร้าวจำหน่ายทรัพย์สินในราคาต่ำ

พฤติกรรมของลูกหนี้ต้องมีผลเสียต่อสิทธิของเจ้าหนี้ ลูกหนี้มีเจตนาร้ายที่จะหลบหนีหนี้ และผู้ได้รับโอนการจำหน่ายของทรัพย์สินในราคาต่ำรู้ หรือควรตระหนักถึงสถานการณ์นี้ พฤติการณ์ที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินราคาต่ำของลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้โอนทรัพย์สินในราคาที่ต่ำอย่างเห็นได้ชัดไม่สมเหตุผล โดยกล่าวคือ ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนในราคาที่ต่ำลงมากกว่าราคาปกติ

ลูกหนี้ยอมรับทรัพย์สินของผู้อื่นในราคาสูงพอสมควร ลูกหนี้ยอมรับทรัพย์สินของผู้อื่นในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเท่ากับการโอนทรัพย์สินของตนเอง โดยจัดให้มีการค้ำประกันหนี้ของอื่นๆ ลูกหนี้ควรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ การใช้ทรัพย์สินของตนเองเพื่อให้การค้ำประกันแก่ผู้อื่น เพราะจะทำให้ทรัพย์สินของตนมีภาระหนี้น้อยลง

เมื่อสามสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ตรงตามข้อกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยกล่าวคือ กระทบต่อการเรียกร้องของเจ้าหนี้ คู่สัญญาของลูกหนี้รู้หรือควรทราบถึงสถานการณ์ เจ้าหนี้สามารถให้ศาลยกเลิกพฤติการณ์ของลูกหนี้ ขอบเขตและค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการยกเลิก สิทธิของเจ้าหนี้ในการเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อสิทธิของเจ้าหนี้

ทรัพย์สินที่คุกคามสิทธิของเจ้าหนี้คือ การปกป้องสิทธิของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ที่เป็นอันตรายต่อสิทธิของเจ้าหนี้และเป็นการกระทำ เพื่อรักษาสิทธิของเจ้าหนี้ของตน ดังนั้นขอบเขตการใช้สิทธิเพิกถอนของเจ้าหนี้จึงควรจำกัดให้คงไว้ ซึ่งสิทธิเรียกร้องของตนเองและโดยทั่วไปต้องไม่เกินขอบเขตการรักษาสิทธิเรียกร้องของตนเองได้ ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินหรือสิทธิที่ลูกหนี้จำหน่ายไปเท่านั้น

ทั้งหมดไม่สามารถแบ่งได้ การยกเลิกส่วนที่เกินไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน เนื่องจากสิทธิการเพิกถอนเป็นการรักษาทรัพย์สินของลูกหนี้ แม้ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้จะได้รับคืน ภายหลังการใช้สิทธิเพิกถอนในอนาคต เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็เป็นภาระผูกพันที่ลูกหนี้ควรปฏิบัติด้วย ดังนั้นให้ลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เจ้าหนี้ เพราะต้องใช้ในการใช้สิทธิเพิกถอนภาระ ถ้าเจ้าหนี้ได้มีค่าใช้จ่ายนี้แล้ว ก็สามารถเรียกร้องหนี้จากลูกหนี้ได้

บทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการยกเลิก สิทธิในการเพิกถอนของเจ้าหนี้คือ สิทธิในการก่อตั้งและมีปัญหาเรื่องการสูญเสียสิทธิ ดังนั้นบทบัญญัติแห่งระยะเวลาการยกเว้นจึงมีผลบังคับใช้ ระยะเวลายกเว้นสิทธิการเพิกถอนของเจ้าหนี้ตามข้อนี้ ในกฎหมายแพ่งคือ 1 ปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้รู้หรือควรทราบ

เหตุแห่งการเพิกถอน ถ้าเจ้าหนี้ไม่รู้ ทั้งเจ้าหนี้ก็ควรรู้เหตุผลแห่งการจำหน่าย โดยกล่าวคือ ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี นับแต่วันที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ สิทธิในการเพิกถอน ในการนี้ให้นำบทบัญญัติทั่วไปในการประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยระยะเวลาการยกเว้นมาใช้บังคับ แต่จะไม่ใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการระงับ การหยุดชะงัก และการขยายอายุความ เว้นแต่ระยะเวลาการกล่าวโทษสิ้นสุดลง สิทธิในการเพิกถอนนั้นเป็นอันระงับ เจ้าหนี้จะใช้สิทธินั้นต่อไปไม่ได้

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  โรคไอกรน การติดเชื้อไอกรนและภาวะแทรกซ้อนอธิบายได้ดังนี้