อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาเหนือ
 

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2524
building4
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
building5
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2560
building6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2528
building7
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 0
building8
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
building9
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
building10
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2558
building11
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2561
building12
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2561
building13
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562