ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเหนือ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 6 9 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 7 6 13 1
รวมชั้นอนุบาล 13 15 28 3
ป.1 4 7 11 1
ป.2 12 3 15 1
ป.3 6 8 14 1
ป.4 9 9 18 1
ป.5 3 7 10 1
ป.6 12 7 19 1
รวมชั้นประถมศึกษา 46 41 87 6
รวมทั้งหมด 59 56 115 9