ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากถสานะการณ์เชื้อไวรัสโคดรน่า 2019

ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม ชั่วคราวเนื่องจากเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นได้มีการระบาดมากขึ้นทางโรงเรียนบ้านนาเหนือจึงได้แจ้งยกเลิกการเรียนการสอนชั่วคราว

ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม